BASIS International Hangzhou

2023 — Hangzhou, Zhejiang, China, CN
Field in High School Public Forum
19 entries
Institution Location Entry Code Record
BASIS International School Nanjing CN Cao & Ji Cao & Ji
BASIS International Bilingual School Chengdu CN chetty & Manan chetty & Manan
BASIS International Shenzhen CN Wang & Sun Edric Wang
BASIS International School Hangzhou CN Yu & Ha Ha & Yu
BASIS International School Hangzhou CN Ju & Ye Ju & Ye
BASIS International School Nanjing CN Li & Fang Li & Fang
BASIS International Bilingual School Chengdu CN Liao & Chen Liao & Chen
BASIS International Shenzhen CN Yang & Liu Liu & Yang
BASIS International School Nanjing CN Liu & Zhuang Liu & Zhuang
BASIS International School Park Lane Harbour CN Lu & Hong Lu & Hong
BASIS International School Nanjing CN Lu & Pan Lu & Pan
BASIS International School Nanjing CN Wang & Lu Lu & Wang
BASIS International Shenzhen CN Tian & Lin Tian & Lin
BASIS International Shenzhen CN Dai & Wei Wei & Dai
BASIS International School Nanjing CN Xiang & Wu Xiang & Wu
BASIS International Bilingual School Chengdu CN Xiang & Yuan Xiang & Yuan
Basis International School-Guangzhou CN Xie & Li Xie & Li
BASIS International School Hangzhou CN Zhang & Dai Zhang & Dai
BASIS International Shenzhen CN Zhang & Zhou Zhou & Zhang