BASIS International Hangzhou

2023 — Hangzhou, Zhejiang, China, CN
Field in Varsity Public Forum
35 entries
Institution Location Entry Code Record
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Tang & Dong Dong & Tang
BASIS International Shenzhen CN He & Le He & Le
BASIS International School Nanjing CN Hu & yang Hu & yang
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Huang & Liu Huang & Liu
BASIS International Shenzhen CN Zhan & Huang Huang & Zhan
BASIS International Shenzhen CN Le & Ye Le & Ye
BASIS International Shenzhen CN Lee & Sun Lee & Sun
BASIS Bilingual School Shenzhen CN Lin & Tian Lin & Tian
BASIS International School Park Lane Harbour CN Liu & Li Liu & Li
BASIS International Bilingual School Chengdu CN Liu & Wei Liu & Wei
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Long & Xiang Long & Xiang
BASIS International Shenzhen CN Qiu & Luan Luan & Qiu
BASIS International School Park Lane Harbour CN Qiu & Li Qiu & Li
BASIS International Shenzhen CN Du & Rock Rock & Du
BASIS International School Hangzhou CN Sun & Wang Sun & Wang
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Wang & Tao Tao & Wang
BASIS International Shenzhen CN Wang & Jing Wang & Jing
BASIS International Bilingual School Chengdu CN Wang & Li Wang & Li
BASIS International Bilingual School Chengdu CN Wang & Wang Wang & Wang
BASIS International School Nanjing CN Wang & Wu Wang & Wu
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Hu & Wei Wei & Hu
BASIS International School Park Lane Harbour CN Wong & Dai Wong & Dai
BASIS International Bilingual School Chengdu CN Wu & Zhao Wu & Zhao
BASIS International Shenzhen CN Zhang & Xiao Xiao & Zhang
BASIS International School Nanjing CN Xie & Yu Xie & Yu
BASIS International Shenzhen CN Xu & Liu Xu & Liu
BASIS International Shenzhen CN Song & Yang Yang & Song
BASIS International Shenzhen CN Zang & Wang Zang & Wang
BASIS International Shenzhen CN Ren & Zhang Zhang & Ren
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Yin & Zhang Zhang & Yin
BASIS International Shenzhen CN Zhao & Huang Zhao & Huang
BASIS International Shenzhen CN Wang & Zheng Zheng & Wang
BASIS International Bilingual School Chengdu CN Zhou & Liu Zhou & Liu
BASIS International School Hangzhou CN Zhou & Zhu Zhu & Zhou
BASIS International Shenzhen CN Zou & Zhao Zou & Zhao