BASIS International Hangzhou

2023 — Hangzhou, Zhejiang, China, CN
Field in Novice Public Forum Debate
41 entries
Institution Location Entry Code Record
Basis International School-Guangzhou CN Cao & Pan Cao & Pan
BASIS International School Park Lane Harbour CN Chen & Chen Chen & Chen
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Chen & Wu Chen & Wu
BASIS International School Hangzhou CN Zhang & Chen Chen & Zhang
BASIS Bilingual School Shenzhen CN Cui & Cui Cui & Cui
BASIS International School Hangzhou CN Zhou & Gu Gu & Zhou
Basis International School-Guangzhou CN Han & Xu Han & Xu
BASIS International School Nanjing CN Huang & Cheng Huang & Cheng
BASIS International School Park Lane Harbour CN Huang & Song Huang & Song
BASIS International Shenzhen CN Xu & Huang Huang & Xu
Basis International School-Guangzhou CN Huang & Ye Huang & Ye
BASIS International School Nanjing CN Kim & Lin Kim & Lin
BASIS International Shenzhen CN Li & Zhou Li & Zhou
BASIS International Shenzhen CN Yu & Liao Liao & Yu
BASIS International School Nanjing CN Lin & Jiang Lin & Jiang
BASIS International School Nanjing CN Lu & Ge Lu & Ge
BASIS International Shenzhen CN Guo & Luo Luo & Guo
BASIS International Bilingual School Chengdu CN Luo & You Luo & You
BASIS International School Hangzhou CN Huang & Rui Rui & Huang
BASIS International Shenzhen CN Li & Wang Wang & Li
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Liu & Wang Wang & Liu
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Wang & Xu Wang & Xu
BASIS International School Park Lane Harbour CN Wang & Zheng Wang & Zheng
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Wang Xi & Zhou Wang Xi & Zhou
BASIS International Shenzhen CN Wong & Yu Wong & Yu
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Guo & Wu Wu & Guo
BASIS International Bilingual School Wuhan CN Xiao Xiang & Wang Xiao Xiang & Wang
BASIS International School Hangzhou CN Zhao & Xu Xu & Zhao
BASIS International Shenzhen CN Chen & Xue Xue & Chen
BASIS International School Nanjing CN Xue & Xi Xue & Xi
BASIS International School Park Lane Harbour CN Yan & Huang Yan & Huang
BASIS International School Park Lane Harbour CN Yang & Wang Yang & Wang
BASIS International School Hangzhou CN Yu & Jiang Yu & Jiang
Basis International School-Guangzhou CN Fu & Yuan Yuan & Fu
BASIS International Shenzhen CN Huang & Zhang Zhang & Huang
BASIS International School Hangzhou CN Peng & Zhang Zhang & Peng
BASIS International School Hangzhou CN Wu & Zhang Zhang & Wu
BASIS International School Hangzhou CN Wu & Zhang Zhang & Wu
BASIS International School Nanjing CN Zhang & Xu Zhang & Xu
Basis International School-Guangzhou CN Yang & Zhang Zhang & Yang
BASIS Bilingual School Shenzhen CN Zhang & Zhou Zhou & Zhang