lumos Tournaments

Year Name Start End
2023 Lumos May Invitational 5/20/2023 5/21/2023
2023 Lumos March Invitational 3/18/2023 3/19/2023
2023 Lumos February Invitational 2/11/2023 2/12/2023
2022 December Lumos Invitational 12/17/2022 12/18/2022
2022 Lumos November Invitational 11/5/2022 11/6/2022
2022 Lumos May Invitational 5/14/2022 5/15/2022
2022 Lumos March Invitational 3/19/2022 3/20/2022
2022 Lumos February Invitational 2/12/2022 2/13/2022