Salado Online UIL Fall Classic

2022 — NSDA Campus, TX/US

Schedule (Updated Oct 6th)

8:15                 Extemp RD 1 Draw

                        Interp RD 1

8:45                 Extemp RD 1

9:00                 CX RD 1

9:30                 LD RD 1

10:00               Interp RD 2

10:30               LD RD 2

                        Congress RD 1 (Until 1 pm)

11:00               CX RD 2

11:30               LD RD 3

                        Interp RD 3 (Previously Finals)

1:00                 CX RD 3

                        Congress RD 2 (Previously Finals)

1:30                        LD RD 4

2:30                 Extemp RD 2 Draw

3:00                 Extemp RD 2

3:00                 CX RD 4

4:30                 Extemp Finals Draw

5:00                 Extemp Finals