BIBSC Shenzhen International

2022 — Shenzhen, CN

BASIS International School Shenzhen

Host: SZISD Admin

BASIS International School Shenzhen Tower C.

Wanlian Building 5th Gongye Road Nanshan District

Shenzhen, Guangdong, China