Tom Kelly Invitational Debate Touranment

2016 — KS/US
Blue Valley HS KS
Blue Valley North HS KS
Blue Valley Northwest KS
Blue Valley Southwest HS KS
Blue Valley West HS KS
Buhler HS KS
Campus High School KS
Derby HS KS
Eisenhower KS
Garden City HS KS
Kapaun Mount Carmel HS KS
Maize HS KS
Maize South HS KS
Olathe Northwest HS KS
Salina South (KS) KS
Shawnee Heights High School KS
Shawnee Mission East HS KS
Shawnee Mission West KS
SM Northwest KS
Topeka Seaman KS
Washburn Rural High School KS
Wichita East KS