TOC Summer PF JD EXP

2022 — Online, CN

Institutions in Attendance

B-Ray Experimental School/ Chengdu Meishi International School
BASIS International School Park Lane Harbour/ Shenzhen Nanshan Foreign Language School
BASIS International School Park Lane Harbour/ Tsinghua International School
BASIS International School Shenzhen/ Green Oasis School
Basis International School Shenzhen/ Liyuan Primary School/ Basis International School Shenzhen
BASIS International School Shenzhen/ SAS
BASIS International School Shenzhen/ Shenzhen Foreign Languages School
Beanstalk International Bilingual School/ DIPONT KCS CHENGDU
Beijing 21st Century International School (Chengdu Campus)/ QSI International School Che
Beijing New Talent Academy/ RDFZ Chaoyang Branch School/ Guiyang Nanming Hualin School
Beijing World Youth Academy/ Beijing International Bilingual Academy/ Xiangshan Primary School
CDSWSJQ
CFLS/ Beanstalk International Bilingual School
CFLS/ Chengdu Meishi International School
CFLS/ Golden Apple Jin Cheng No.1 Secondasry School
CFLS/ Guang Zhou Shi Zhong Shan San Lu Xiao Xue
Chengdu Caotang Primary School/ Chenngdu Pao Tong Shu Primary School Tianfu Campus/ Beanstalk International Bilingual School
Chengdu Foreign Language School (MIC Campus)/ Chengdu Mochi Academy Primary School
Chengdu Garden International Primary School
Chengdu High School Affliated to Beijing International Studies University/ CFLS
Chengdu Institute of Educational Science Affiliated School/ CFLS
Chengdu International School
Chengdu International School/ International Department of Shude High School
Chengdu Jiaxiang Foreign Languages School/ Chengdu Tianli School
Chengdu Longjiang Road Primary School
Chengdu Meishi International School
Chengdu Meishi International School/ Golden Apple Longnan Primary School
Chengdu No.7 High School/ CFLS
Chengdu Tianfu School/DIPONT KCS CHENGDU
Concordia International School Shanghai/ SAS
Elementary School Affiliated to Golden Apple Jincheng No.1 Secondary School
Experimental Primary School Affiliated with Sichuan University
Golden Apple Jin Cheng No.1 Secondasry School
Golden Apple Jin Cheng No.1 Secondasry School/ Chengdu Shishi High School
Golden Apple School
Haian Chengnan Experimental Elementary School/ Harrow International School Hong Kong/ Ningbo World Foreign Language School
Hangzhou Shengli Experimental Primary School/ Hangzhou Chovan Experimental School
Harrow International School Shenzhen Qianhai/ Basis International School Park Lane Harbour
Hong Kong Japanese School/ St. Clement?s School
Indian Mountain School/ BASIS International School Shenzhen
ISB
JXFLS
JXFLS/ Yucai middle school (huiyuan)
Leman International School
Qingdao No.2 Middle School of Shandong Province/ Qingdao Academy
RDFZ King's College School/ Primary School Attached to Yunnan Normal University/ ISB
SAS
SFLS
Shanghai Foreign Language Primary School Affiliated to SISU
Shengda Garden Primary School
SHSID/ Shibei Senior High School
Shuangliu District Tanghu Elementary School Che
SWIS/ Guangzhou Foreign Language School
Tsinglan School
UWC Changshu China/ SHSID
WFLA/ SUIS-JIAOKE
Zhongtian Beijing Primary School/ Jiaxiu Primary School/ Guiyang New World School