ysleta Tournaments

Year Name Start End
2023 Ysleta High School 9/22/2023 9/24/2023
2022 Ysleta High School 9/23/2022 9/25/2022
2021 Ysleta High School 11/12/2021 11/14/2021