wvsdanovice Tournaments

Year Name Start End
2021 WVSDA Novice 10/9/2021 10/9/2021
2021 WVSDA Novice Congress 9/25/2021 9/25/2021
2020 WVSDA Novice Asynchronous 10/8/2020 10/10/2020
2020 WVSDA Novice Synchronous 10/2/2020 10/11/2020