westkansas Tournaments

Year Name Start End
2023 West Kansas District Tournament 12/8/2023 4/21/2024
2022 West Kansas District Tournament 12/9/2022 4/23/2023
2021 West Kansas District Tournament 12/10/2021 4/24/2022
2020 West Kansas District Tournament 12/11/2020 4/18/2021
2019 West Kansas District Tournament 12/13/2019 4/19/2020
2018 West Kansas District Tournament 12/7/2018 4/14/2019
2017 West Kansas District Tournament 12/8/2017 4/22/2018