southflorida Tournaments

Year Name Start End
2022 South Florida District Tournament 2/25/2022 2/27/2022
2021 South Florida District Tournament 2/26/2021 2/28/2021
2020 South Florida District Tournament 2/22/2020 3/8/2020
2019 South Florida District Tournament 2/22/2019 3/11/2019
2018 South Florida District Tournament 2/23/2018 3/11/2018
2017 South Florida District Tournament 3/25/2017 3/25/2017
2017 South Florida District Tournament--Speech 2/11/2017 2/12/2017
2017 South Florida District Tournament -- Congress 2/10/2017 2/11/2017