portia_douglas Tournaments

Year Name Start End
2021 Portia Douglas Online Tournament 11/4/2021 11/6/2021
2021 Portia Douglas Online 1/8/2021 1/10/2021
2019 2019 Portia Douglas Memorial Tournament 11/1/2019 11/2/2019
2018 The Portia Douglas Memorial Debate Tournament 11/2/2018 11/3/2018
2015 Portia Douglas 11/7/2015 11/8/2015