portia_douglas Tournaments

Year Name Start End
2019 2019 Portia Douglas Memorial Tournament 11/1/2019 11/2/2019
2018 The Portia Douglas Memorial Debate Tournament 11/2/2018 11/3/2018
2015 Portia Douglas 11/7/2015 11/8/2015