eastkansas Tournaments

Year Name Start End
2023 East Kansas District Tournament 12/8/2023 4/20/2024
2022 East Kansas District Tournament 12/9/2022 4/23/2023
2021 East Kansas District Tournament 12/10/2021 4/23/2022
2020 East Kansas District Tournament 12/11/2020 4/18/2021
2019 East Kansas District Tournament 12/13/2019 4/19/2020
2018 East Kansas District Tournament 12/7/2018 4/14/2019
2018 ONW Big Questions In Class Tournament 11/14/2018 12/15/2018
2017 East Kansas District Tournament 12/8/2017 4/22/2018