ADL SD PF NCX Tournament

2022 — Taipei, TW

11/13 ADL Tournament

Registration: 8:40AM

NCX R1: 9:00AM
NCX R2: 10:10AM
NCX R3: 11:20AM
NCX Semi: 12:50PM
NCX Final: 2:00PM

PF R1: 9:30AM
PF R2: 10:40AM
PF R3: 11:50AM
PF Quarter: 1:50PM
PF Semi: 3:00PM
PF Final: 4:10PM

SD R1: 12:00PM
SD R2: 12:50PM
SD R3: 1:40PM
SD R4: 2:30PM
SD Quarter: 3:20PM
SD Semi: 4:10PM
SD Final: 5:00PM