Stratford Spartan Invitational

2022 — Houston, TX/US

Stratford High School

Host: Harry Yu