Kapaun Mt Carmel Forensics Invitational

2023 — Wichita, KS/US

Kapaun Mt. Carmel

Host: Mike Harris