Taiwan NSDA National Qualifier

2023 — Taipei, TW
Field in Public Forum Debate
41 entries
Institution Location Entry Code Record
Taichung Municipal Shi Yuan TW Chiang & Huang 1 25
Taipei American TW Watanabe & Chen 100
Taipei American TW Yang & Hung 101
Taipei American TW Hsu & Huang 102
Taipei American TW Chen & Wu 103
Taipei American TW Fan & Dennis 104
Taipei American TW Huang & Hsu 105
Taipei American TW Lee & Jen 106
Taipei American TW Lee & Yen 107
Taipei American TW Hutchison & Tang 108
Ching Cheng TW Wu & Dai 109
Taipei American TW Lin & Chiang 110
Taipei American TW Leu & Sung 111
Taipei American TW Shu & Hsu 112
Taipei American TW Chang & Chen 113
Kang Chiao International School - Xiu Gang Campus TW Yang & Wei 114
PTSH TW Won & Feng 115
PTSH TW Lin & Lin 116
Ching Cheng TW Jen & Chou 117
Ching Cheng TW Lu & Liu 118
Kang Chiao International School - Xiu Gang Campus TW Chen & Chen 119
Kaohsiung Municipal Hsin Chuang Senior TW Hsieh & Wang 120
Kaohsiung Municipal Hsin Chuang Senior TW Lo & Tsai 121
Kaohsiung Municipal Hsin Chuang Senior TW Wanyudong & Li 122
Taichung Municipal Shi Yuan TW Lin & Chen 124
Taipei Tsai Hsing TW Chien & Wang 127
Taipei Tsai Hsing TW Ho & Huang 128
Taipei Tsai Hsing TW Liu & Tseng 129
Taipei Tsai Hsing TW Chou & Yang 130
Pacific American TW Kang & Duann 131
Pacific American TW Lee & Chen 132
Pacific American TW Huang & Chiu 133
Pacific American TW Hou & Lo 134
Pacific American TW Yang & Tung 135
Pacific American TW Lu & Kang 136
Pacific American TW Lu & Lu 137
Pacific American TW Yu & Hu 138
Pacific American TW Chao & Takayama 139
Taipei Municipal Lishan Senior TW Chuang & Lee 140
Kaohsiung Municipal Hsin Chuang Senior TW Lee & Wu 141
Fuhsing Private TW Hsu & Tseng 142