ndnonofficial Tournaments

Year Name Start End
2023 ND Roughrider Non Official House 11/4/2023 11/5/2023
2023 Shanleys Robert Littlefield speech tournament 2/11/2023 2/12/2023
2023 Shanley debate tournament DATE IS NEW THIS YEAR 1/14/2023 1/15/2023
2022 ND NSDA Non Official House 11/5/2022 11/6/2022