illini Tournaments

Year Name Start End
2022 Illini District Tournament 3/5/2022 3/6/2022
2021 Illini District Tournament 3/6/2021 3/21/2021
2020 Illini District Tournament 3/2/2020 3/3/2020
2019 Illini District Tournament 3/2/2019 3/3/2019
2018 Illini District Tournament 3/3/2018 3/4/2018