ibisdebates Tournaments

Year Name Start End
2016 Ibis Debates at the University of Miami 12/3/2016 12/3/2016
2014 Ibis Debates at the University of Miami 12/6/2014 12/6/2014