Silver Lake Invitational Debate Tournament

2016 — Silver Lake, KS/US
Garden City HS KS
Group KS
Hayden Catholic KS
Highland Park KS
Jefferson West HS KS
Manhattan HS KS
Perry-Lecompton HS KS
Rock Creek High School KS
Santa Fe Trail KS
Topeka HS KS
Topeka Seaman KS
Topeka West HS KS
Washburn Rural HS KS