NHSDLC Winter Invitational

2023 — Online, CN
Round 4 Results
Pro Con Judge Win Pro Points & Ranks Con Points & Ranks
207208 181182
Joey Wang 936-948-9148
Pro
2 Kejie
28
1
2 Yanming
26
3
1 Zhenyu
26
4
1 Yikai
27
2
115116 197198
Tianyi Wang 083-993-4897
Pro
1 Ruihan
29
2
1 Junyi
29
1
1 Yiyang
28
4
1 Yuxi
28
3
161162 107108
Caesar Augustus 895-483-1042
Con
1 Yanjun
26
3
1 Emma
26
4
1 Jiaqi
26
2
1 Yajing
26
1
159160 187188
Arlena 425-592-4216
Con
1 Wenxiao
26
4
1 Jonathan
27
3
1 Angel
28
1
1 Henry
28
2
137138 163164
Calvin Nevanji 934-999-0242
Con
1 Yuran
21
3
1 Lucy
20
4
1 Shelley
23
1
1 Bella
22
2
150151 125126
Jenny Xu 745-228-3568
Pro
1 Yihan
27
2
1 Yunyi
28
1
1 Haolin
26
4
1 Han
26
3
152153 185186
Hassan Whitfield 622-463-2992
Con
1 Andy
24
4
1 Tristan
25
3
1 Ailin
27
1
1 Vincent
26
2
167168 135136
Tianyi Wang 083-993-4897
Pro
1 Zhiting
29
1
1 Yinuo
29
2
1 Denise
29
4
1 Leon
29
3
173174 141142
Sia Liu 808-655-8891
Con
1 Jiayue
26
4
1 Ruixi
27
3
1 Alyssa
28
1
1 Yimeng
28
2
105106 148149
Sia Liu 808-655-8891
Con
1 Wanqi
27
2
1 Zhihang
26
4
1 Qingyi
26
3
1 Kathryn
28
1
119120 183184
Cecilia Qin 927-915-1654
Pro
K Zheng
27
3
L Bela
28
1
1 Emma
27
2
1 Ruichen
26
4
175176 169170
Jenny Xu 745-228-3568
Con
1 Christopher
26
2
1 Althea
26
4
1 Ted
26
1
1 Aaron
26
3
203204 177178
Blessing Peter 774-378-8615
Pro
2 Yaxuan
27
2
2 Aiden
27
1
1 Lucas
25
4
1 Raymond
26
3
157158 131132
Cecilia Qin 927-915-1654
Con
1 Chengfei
27
2
1 Caroline
26
4
1 Yilin
26
3
1 Elaine
28
1
155156 189190
Vijay Kushwaha 862-713-3223
Con
1 Ethan
27
3
1 Kelly
26
4
1 Yiwen
28
1
1 Luo
28
2
199200 171172
Caesar Augustus 895-483-1042
Pro
1 Jialuo
27
1
2 Yuanzhi
26
2
1 Qishu
25
4
1 Yirui
26
3
191192 100101
Blessing Peter 774-378-8615
Con
1 Kaho
26
3
1 Chenming
25
4
1 Xikai
26
1
1 Qi
26
2
121122 201202
Arlena 425-592-4216
Pro
1 Leyin
28
2
1 Evelyn
28
1
2 Xiran
27
3
2 Yining
26
4
127128 165166
Joey Wang 936-948-9148
Pro
1 Audrey
27
2
1 Jayden
28
1
1 Qiyao
26
3
1 Manxiu
26
4
117118 111112
Hassan Whitfield 622-463-2992
Con
1 Zimo
26
2
1 Siyan
24
4
1 Wujing
27
1
1 Yujia
25
3
195196 123124
Calvin Nevanji 934-999-0242
Con
1 Chaorong
28
2
1 Yifu
28
1
1 Eric
25
4
1 Bruce
26
3
146147 179180
Betty Han 742-215-4295
Con
1 Jiayue
26
2
1 Guiluo
26
4
1 Yenlun
26
1
1 Max
26
3
205206 Con BYE