NHSDLC Winter Invitational

2023 — Online, CN
Round 3 Results
Pro Con Judge Win Pro Points & Ranks Con Points & Ranks
146147 169170
Cecilia Qin 927-915-1654
Con
1 Jiayue
27
2
1 Guiluo
26
4
1 Ted
28
1
1 Aaron
26
3
191192 107108
Jenny Xu 745-228-3568
Con
1 Kaho
27
3
1 Chenming
27
4
1 Jiaqi
28
2
1 Yajing
28
1
207208 100101
Tianyi Wang 083-993-4897
Con
2 Kejie
28
4
2 Yanming
28
3
1 Xikai
29
1
1 Qi
29
2
167168 141142
Caesar Augustus 895-483-1042
Pro
1 Zhiting
28
2
1 Yinuo
28
1
1 Alyssa
28
3
1 Yimeng
27
4
157158 105106
Sunnie Shen 814-706-7213
Con
1 Chengfei
26
4
1 Caroline
26
2
1 Wanqi
26
1
1 Zhihang
26
3
125126 179180
Vijay Kushwaha 862-713-3223
Pro
1 Haolin
26
3
1 Han
27
1
1 Yenlun
26
2
1 Max
26
4
183184 177178
Caesar Augustus 895-483-1042
Pro
1 Emma
26
1
1 Ruichen
26
2
1 Lucas
26
3
1 Raymond
26
4
150151 165166
Calvin Nevanji 934-999-0242
Con
1 Yihan
26
3
1 Yunyi
26
4
1 Qiyao
28
2
1 Manxiu
28
1
197198 119120
Betty Han 742-215-4295
Pro
1 Yiyang
27
1
1 Yuxi
27
2
K Zheng
26
4
L Bela
26
3
121122 161162
Tianyi Wang 083-993-4897
Con
1 Leyin
28
3
1 Evelyn
28
4
1 Yanjun
29
2
1 Emma
30
1
185186 115116
Blessing Peter 774-378-8615
Con
1 Ailin
27
2
1 Vincent
26
4
1 Ruihan
26
3
1 Junyi
28
1
152153 181182
Arlena 425-592-4216
Pro
1 Andy
28
1
1 Tristan
28
2
1 Zhenyu
26
4
1 Yikai
27
3
173174 127128
Vijay Kushwaha 862-713-3223
Con
1 Jiayue
28
3
1 Ruixi
27
4
1 Audrey
28
1
1 Jayden
28
2
155156 171172
Sunnie Shen 814-706-7213
Pro
1 Ethan
28
1
1 Kelly
28
2
1 Qishu
28
3
1 Yirui
26
4
195196 189190
Cecilia Qin 927-915-1654
Pro
1 Chaorong
28
1
1 Yifu
27
3
1 Yiwen
28
2
1 Luo
27
4
199200 205206
Jenny Xu 745-228-3568
Pro
1 Jialuo
28
1
2 Yuanzhi
28
3
2 Ethan
27
4
2 Yijia
28
2
117118 175176
Sia Liu 808-655-8891
Pro
1 Zimo
27
1
1 Siyan
26
2
1 Christopher
26
4
1 Althea
26
3
148149 123124
Joey Wang 936-948-9148
Con
1 Qingyi
26
3
1 Kathryn
26
4
1 Eric
28
2
1 Bruce
28
1
201202 203204
Hassan Whitfield 622-463-2992
Pro
2 Xiran
26
3
2 Yining
26
2
2 Yaxuan
27
1
2 Aiden
24
4
111112 137138
Joey Wang 936-948-9148
Pro
1 Wujing
28
1
1 Yujia
27
2
1 Yuran
26
4
1 Lucy
26
3
159160 135136
Sia Liu 808-655-8891
Con
1 Wenxiao
26
4
1 Jonathan
26
3
1 Denise
28
1
1 Leon
27
2
163164 131132
Arlena 425-592-4216
Con
1 Shelley
26
4
1 Bella
26
3
1 Yilin
28
1
1 Elaine
27
2
187188 Con BYE