NHSDLC Winter Invitational

2023 — Online, CN
Round 2 Results
Pro Con Judge Win Pro Points & Ranks Con Points & Ranks
175176 207208
Betty Han 742-215-4295
Con
1 Christopher
26
3
1 Althea
26
4
2 Kejie
27
1
2 Yanming
26
2
163164 119120
Vijay Kushwaha 862-713-3223
Con
1 Shelley
27
3
1 Bella
26
4
K Zheng
28
1
L Bela
27
2
191192 157158
Caesar Augustus 895-483-1042
Pro
1 Kaho
26
1
1 Chenming
26
3
1 Chengfei
26
4
1 Caroline
26
2
105106 165166
Blessing Peter 774-378-8615
Pro
1 Wanqi
26
1
1 Zhihang
26
2
1 Qiyao
25
3
1 Manxiu
25
4
127128 177178
Hassan Whitfield 622-463-2992
Pro
1 Audrey
28
1
1 Jayden
27
2
1 Lucas
25
4
1 Raymond
26
3
121122 146147
Annika Wang 527-999-8269
Pro
1 Leyin
26
1
1 Evelyn
25
2
1 Jiayue
25
4
1 Guiluo
25
3
137138 125126
Sunnie Shen 814-706-7213
Con
1 Yuran
20
4
1 Lucy
24
3
1 Haolin
24
2
1 Han
24
1
159160 169170
Joey Wang 936-948-9148
Pro
1 Wenxiao
28
1
1 Jonathan
26
3
1 Ted
27
2
1 Aaron
26
4
171172 148149
Jenny Xu 745-228-3568
Con
1 Qishu
26
3
1 Yirui
27
2
1 Qingyi
28
1
1 Kathryn
26
4
203204 131132
Betty Han 742-215-4295
Pro
2 Yaxuan
26
2
2 Aiden
27
1
1 Yilin
26
3
1 Elaine
26
4
161162 205206
Hassan Whitfield 622-463-2992
Pro
1 Yanjun
25
3
1 Emma
27
1
2 Ethan
24
4
2 Yijia
26
2
111112 150151
Vijay Kushwaha 862-713-3223
Con
1 Wujing
27
3
1 Yujia
26
4
1 Yihan
28
1
1 Yunyi
27
2
100101 179180
Calvin Nevanji 934-999-0242
Pro
1 Xikai
28
2
1 Qi
28
1
1 Yenlun
23
4
1 Max
25
3
201202 189190
Caesar Augustus 895-483-1042
Con
2 Xiran
26
4
2 Yining
26
3
1 Yiwen
28
1
1 Luo
28
2
117118 197198
Calvin Nevanji 934-999-0242
Con
1 Zimo
25
4
1 Siyan
26
3
1 Yiyang
26
2
1 Yuxi
28
1
107108 187188
Cecilia Qin 927-915-1654
Pro
1 Jiaqi
28
1
1 Yajing
27
2
1 Angel
27
4
1 Henry
27
3
167168 155156
Cecilia Qin 927-915-1654
Pro
1 Zhiting
27
3
1 Yinuo
28
1
1 Ethan
28
2
1 Kelly
26
4
183184 199200
Blessing Peter 774-378-8615
Pro
1 Emma
27
1
1 Ruichen
26
3
1 Jialuo
26
2
2 Yuanzhi
26
4
123124 135136
Sunnie Shen 814-706-7213
Pro
1 Eric
28
2
1 Bruce
28
1
1 Denise
28
3
1 Leon
28
4
141142 115116
Joey Wang 936-948-9148
Con
1 Alyssa
28
2
1 Yimeng
27
3
1 Ruihan
26
4
1 Junyi
28
1
173174 185186
Jenny Xu 745-228-3568
Con
1 Jiayue
26
4
1 Ruixi
27
3
1 Ailin
29
1
1 Vincent
28
2
195196 152153
Annika Wang 527-999-8269
Pro
1 Chaorong
27
3
1 Yifu
28
2
1 Andy
28
1
1 Tristan
26
4
181182