NHSDLC Winter Invitational

2023 — Online, CN
Round 1 Results
Pro Con Judge Win Pro Points & Ranks Con Points & Ranks
146147 171172
Tianyi Wang 083-993-4897
Con
1 Jiayue
28
3
1 Guiluo
28
4
1 Qishu
28
2
1 Yirui
28
1
207208 107108
Waithanji Mutiti 884-274-5598
Con
2 Kejie
27
3
2 Yanming
26
4
1 Jiaqi
28
2
1 Yajing
28
1
161162 183184
Joey Wang 936-948-9148
Pro
1 Yanjun
27
2
1 Emma
28
1
1 Emma
26
3
1 Ruichen
26
4
167168 191192
Sia Liu 808-655-8891
Con
1 Zhiting
28
1
1 Yinuo
27
2
1 Kaho
26
3
1 Chenming
26
4
123124 199200
Vijay Kushwaha 862-713-3223
Pro
1 Eric
28
1
1 Bruce
27
2
1 Jialuo
26
4
2 Yuanzhi
27
3
127128 189190
Sia Liu 808-655-8891
Con
1 Audrey
26
4
1 Jayden
27
2
1 Yiwen
28
1
1 Luo
26
3
121122 175176
Vijay Kushwaha 862-713-3223
Pro
1 Leyin
27
2
1 Evelyn
28
1
1 Christopher
26
3
1 Althea
26
4
100101 197198
Joey Wang 936-948-9148
Con
1 Xikai
26
4
1 Qi
26
3
1 Yiyang
27
1
1 Yuxi
26
2
185186 205206
Caesar Augustus 895-483-1042
Pro
1 Ailin
28
2
1 Vincent
28
1
2 Ethan
26
4
2 Yijia
27
3
105106 135136
Jenny Xu 745-228-3568
Con
1 Wanqi
26
3
1 Zhihang
26
4
1 Denise
28
2
1 Leon
28
1
125126 115116
Caesar Augustus 895-483-1042
Con
1 Haolin
25
4
1 Han
26
3
1 Ruihan
26
2
1 Junyi
28
1
159160 195196
Tianyi Wang 083-993-4897
Con
1 Wenxiao
29
3
1 Jonathan
28
4
1 Chaorong
30
2
1 Yifu
30
1
150151 137138
Annika Wang 527-999-8269
Pro
1 Yihan
25
2
1 Yunyi
25
1
1 Yuran
24
4
1 Lucy
24
3
203204 119120
Arlena 425-592-4216
Con
2 Yaxuan
27
3
2 Aiden
26
4
K Zheng
28
2
L Bela
28
1
152153 131132
Sunnie Shen 814-706-7213
Pro
1 Andy
28
1
1 Tristan
28
2
1 Yilin
27
4
1 Elaine
27
3
148149 181182
Cecilia Qin 927-915-1654
Pro
1 Qingyi
28
1
1 Kathryn
26
3
1 Zhenyu
26
4
1 Yikai
27
2
117118 157158
Annika Wang 527-999-8269
Con
1 Zimo
25
4
1 Siyan
25
3
1 Chengfei
26
2
1 Caroline
27
1
163164 165166
Hassan Whitfield 622-463-2992
Con
1 Shelley
26
3
1 Bella
25
4
1 Qiyao
27
2
1 Manxiu
28
1
141142 187188
Jenny Xu 745-228-3568
Pro
1 Alyssa
28
1
1 Yimeng
28
2
1 Angel
28
3
1 Henry
28
4
173174 169170
Arlena 425-592-4216
Pro
1 Jiayue
28
1
1 Ruixi
28
2
1 Ted
26
4
1 Aaron
27
3
201202 179180
Cecilia Qin 927-915-1654
Pro
2 Xiran
27
3
2 Yining
28
1
1 Yenlun
27
4
1 Max
27
2
111112 177178
Sunnie Shen 814-706-7213
Con
1 Wujing
26
3
1 Yujia
26
4
1 Lucas
27
1
1 Raymond
27
2
155156 129130 Pro BYE Con FFT