NYPDL October Invitational

2022 — New York, NY/US
VF Results
Gov Opp Judges Votes Win
Trinity LM Stuyvesant BT
Julia Schroers
Zach Berg
Sophie Rukin
Opp
Gov
Gov
2-1 GOV