NPDL Fall Invitational

2022 — NSDA Campus, US
NF Results
Gov Opp Judges Votes Win
Trinity Suniva Achuthan & Jasper Jackson Irvington Nikhil Bagepalli & Pranav Vyas
Anika Shah
Abi Shiva
Nick Hansen
Gov
Gov
Gov
3-0 GOV