SADL Online Tournament 4

2021 — NSDA Campus, NY/US
Round 3 Results
Aff Neg Judge Result Aff Points Neg Points
SA Ditmas Park MV SA Harlem North Central CN
Michelle Bashian
Neg
Sayuri M
26
Thalia V
26
Ansoumane C
28
Aminata N
28
SA Hudson Yards CL SA Harlem West AT
Jeremiah Baxter
Aff
Ahana C
28
Deeva L
28
Salwa A
27
Mariatou T
26
SA Hudson Yards GO SA Bronx BD
Saied Beckford
Aff
Minal O
27
Felix G
27
Christophr D
25
Freyja B
26
SA Hudson Yards BF SA East Flatbush BN
Alex Li
Aff
George B
28
Seth F
28
Rachel B
28
Adelina N
28
SA Harlem North Central CS SA Hudson Yards BZ
Natalie Stolarski
Neg
Matias S
28
Ady C
28
Sydney Z
29
Barclay B
28
SA Hudson Yards BR SA Harlem West MSe
KaLeah Guptill
Aff
Zaynab B
27
Anya R
27
25
SA Hudson Yards HH Aff BYE