LD Season Starter

2020 — Online, CA/US
runoff Results
Aff Neg Judges Votes Result
119 113
Justin Wen
Ben Freda-Eskenazi
Zayne Abraham
Neg
Neg
Aff
2-1 NEG
100 Aff BYE
101 Aff BYE
106 Aff BYE