utrr Tournaments

Year Name Start End
2018 Texas Round Robin 12/9/2018 12/11/2018
2015 Texas Shootout Round Robin 12/6/2015 12/7/2015