cflnovicespeechgunn Tournaments

Year Name Start End
2019 CFL Novice Speech Gunn 11/3/2019 11/4/2019
2018 CFL Novice Speech Gunn 10/14/2018 10/15/2018